Vzduchotechnika

Společnost Daimond zajišťuje projektování, dodávku i montáž celého vzduchotechnického systému, a to včetně servisu. Ten umožňuje dostatečnou výměnu vzduchu v požadovaných prostorách. Našich služeb můžete využít jak v bytech či rodinných domech, tak i kancelářích, bazénech či prašných provozech. 

Vzduchotechnikou rozumíme komplexní systém, který se v daném prostoru stará nejen o výměnu vzduchu, ale také o jeho ochlazování, ohřev, zvlhčování, odvlhčování a další. Vzduchotechnika výrazným způsobem přispívá ke zdravému bydlení a příjemnému pobytu kdekoliv. Jejím cílem je dosáhnout takové výměny vzduchu, která by byla jak ekologická, tak i ekonomická a hygienická. Nevyužití vzduchotechniky může vést k nepříjemným problémům s plísní a vlhkostí. 


Typy vzduchotechniky

Vzduchotechnika se dělí na několik typů, které mezi sebou lze různě kombinovat. U všech typů je navíc možné vzduch dále upravovat, a to dle potřeb a požadavků zákazníka.


Centrální vzduchotechnika

Vhodné jsou pro budovy s rovnoměrnou tepelnou ztrátou či ziskem tepla a produkcí škodlivin klimatizační zařízení, navíc se jedná o tichý systém s pohodlným ovládáním. Centrální vzduchotechnika může být dvojího typu, přičemž v jednom případě jsou kondenzátor a kompresor umístěny společně a výparník je umístěn zvlášť ve venkovním prostředí, v případě druhém jsou společně umístěny jak kondenzátor a kompresor, tak i výparník. U starší centrální vzduchotechniky je možné nahradit starý kompresor kompresorem modernějším s vysokou účinností. Při rozhodování o pořízení centrální vzduchotechniky hraje klíčovou roli nutnost potrubí rozvedeného po prostoru.


Větrání

Realizace systému pro větrání se provádí za účelem přívodu čerstvého vzduchu do prostoru a odvodu znehodnoceného vzduchu z prostoru ven. Cílem je výměna vzduchu, k zajištění komfortu pak slouží další systémy, například teplovzdušné vytápění. Větrání je zapotřebí jak v obytných domech, tak průmyslových budovách, zemědělských objektech, technologických prostorech či dopravních prostředcích. Při návrhu takového systému je třeba uvažovat průtok venkovního vzduchu a objem daného prostoru. Větrání je charakterizováno intenzitou výměny vzduchu. Společnost Daimond zajišťuje i servisní práce.


Teplovzdušné vytápění

Již zmíněné teplovzdušné vytápění slouží k ohřevu vzduchu v prostoru na požadovanou teplotu, a to přívodem teplého vzduchu ohřívaného například tepelným čerpadlem (vzduch-vzduch) či elektrickým ohřívačem. Jde o jednu z možností ohřevu vzduchu, bez které se větrací systémy často neobejdou. Využívá se zejména v zimních obdobích. Výraznou výhodou teplovzdušného vytápění oproti teplovodnímu vytápění je jeho okamžitá účinnost - topí ihned. Jedná se vedle ohřevu, směšování, vlhčení či odvlhčování o další úpravu vzduchu. Úpravy vzduchu jsou typické nejen při větrání, ale také klimatizaci.

Tepelné čerpadlo je zařízení, které čerpá teplo z jednoho místa na druhé, obvykle z chladnějšího místa na teplejší. Nejčastějším typem je kompresorové tepelné čerpadlo. V současné době se tepelná čerpadla využívají, přičemž nejčastěji jde o tepelná čerpadla země-vzduch a vzduch-vzduch.


Vlhčení a odvlhčování

O zvlhčování vzduchu se starají zvlhčovací systémy. Jejich cílem je úprava vnitřního klimatu prostoru a tedy vytvoření zdravějšího prostředí pro lidi uvnitř prostoru. Zvlhčování se však mimo pozitivního vlivu na člověka využívá především za účelem vytvoření ideálního klimatu pro technologické procesy. Zvlhčovací systémy udržují stálou úroveň vlhkosti materiálů, například papíru či dřeva. Důležité jsou i tam, kde se pracuje s potravinami. V praxi je tedy najdeme v textilním, potravinářském, tabákovém či automobilovém průmyslu, starají se též o zvlhčování kanceláří, nemocnic, muzeí, počítačových sálů a dalších. Zvlhčování je nejvíce zapotřebí v zimních měsících.

Naproti tomu odvlhčováním neboli vysoušením rozumíme snižování vlhkosti vzduchu. Vlhkost je v uzavřených prostorách nežádoucí a vede ke vzniku plísně, hniloby a koroze. Odvlhčováním se odstraňuje vlhkost ve zdech, materiálech použitých při stavbě daného prostoru i volně uložených materiálech. Vlhkosti v uzavřených prostorech nezabrání ani tlusté stěny či zaizolovaná okna. V domácnostech bývá největším zdrojem vlhkosti koupelna, případně místnost na sušení prádla.

Při odvlhčování daného prostoru je zapotřebí, aby byl prostor opravdu uzavřen. Jinak by docházelo k neúčinnému odvlhčování venkovního vzduchu. V současné době se odvlhčování provádí dvěma způsoby. Jde o chlazení vzduchu nebo odvlhčování adsorpcí. Společnost Daimond se mimo tuto oblast zabývá také klimatizací v Brně


Filtrace

Další důležitou součástí vzduchotechniky je filtrace. Filtry mohou být přímo součástí VZT, nebo mohou být dodatečně montovány do potrubí. Cílem filtrace je čištění vzduchu, který obsahuje určité množství příměsí, znečisťujících látek a podobně. V současné době se provádí filtrace nejen vzduchu přiváděného do prostoru, ale také vzduchu odsávaného z prostoru ven, a to zejména z ekologických důvodů. Filtrace kromě samotného procesu oddělení škodlivých látek zahrnuje také jejich shromáždění a likvidaci.

Typ a třída filtru se volí dle požadavků na přiváděný vzduchu, rovněž lze využít několik typů a tříd filtrace za sebou. Obecným cílem filtrace je, aby koncentrace škodlivých látek ve vzduchu klesla pod hodnotu danou hygienickými a technologickými požadavky.


Odsávání

Odsávací systémy slouží k zachycení škodlivých látek už v místě jejich vzniku, což má hned několik výhod. Kromě toho, že se zabrání šíření látek do ovzduší, je odsávání hospodárnější než větrání. Průtok odsávaného vzduchu je totiž vždy menší než při větrání, což vzápětí zmenší spotřebu energie na ohřev vzduchu přiváděného do prostoru zvenku. Tyto systémy se mimo jiné používají k odsávání prašných provozů.

Odsáváním prašných provozů rozumíme odsávání prostorů se zvýšenou prašností. Jednat se může o malé i velké prostory. Mezi profese s největší prašností patří ty, které zahrnují vrtání, frézování, broušení, řezání a podobně. V těchto prostorách je třeba využít odsávací zařízení, a to buď pevně zabudované do vzduchotechnického systému, nebo mobilní v podobě mobilního zařízení.

Mezi hlavní součásti odsávacích systémů patří nástavec, potrubní odsávací síť, filtr, ventilátor a výfukové potrubí. Je zapotřebí, aby odsávací zařízení splňovalo základní požadavky, a to nejen co se týče emise vyfukovaných látek. Látky by měly být zachyceny ihned po jejich vzniku, odsávací systém musí být doplněn větracím zařízením, splňovat požadavky ochrany proti požáru a další.

Odsávací systémy se dělí na několik typů:

 • Centrální odsávací systém - odsává z více zdrojů stejného či podobného charakteru, přičemž využívá společnou odsávací síť.
 • Skupinový odsávací systém - odsávání pouze určité skupiny zdrojů. Důraz je kladen na zabránění směšování látek, které by mohlo v krajních případech vést až k výbuchu.
 • Dělené odsávací systémy - několik ventilátorů napojeno na jeden technologický proces.
 • Jednotkové odsávače - přefiltrovaný vzduch je přiváděn zpět do prostoru, není tedy třeba ohřev venkovního vzduchu. Jde o nákladově nejvýhodnější řešení.

Rekuperace

Rekuperací rozumíme proces zpětného získávání tepla. Tento způsob ohřevu vzduchu je nejen nejjednodušší, ale také nejlevnější. Využívá se totiž energie, kterou bychom jinak vypustili z prostoru ven. Účinnost rekuperace se u rekuperačních zařízení pohybuje mezi 30% a 90%, přičemž záleží na velikosti jednotky, průtoku vzduchu a typu rekuperačního výměníku. Rekuperační výměníky jsou nejčastěji zabudovány přímo do větracího zařízení, a tak lze rekuperaci využít v rodinných domech, bytech, bazénech i průmyslových prostorech. Rekuperace se v letním období využívá také v klimatizovaných prostorech, kde dochází k rekuperaci chladu. Společnost Daimond se věnuje i chlazení v Brně.


VZT aplikace

Projekce, dodávka i montáž vzduchotechniky vždy závisí na konkrétní aplikaci. Je možné využít již existující řešení, nebo použít pouze jeho část doplněnou dle konkrétních potřeb a požadavků.

Nejčastější použití VZT aplikací:

 • Domácnosti
 • Kanceláře
 • Nákupní centra, obchody, banky
 • Restaurace, kavárny
 • Autobusová a vlaková nádraží, letiště
 • Hotely
 • Sportoviště
 • Průmyslová a zemědělská výroba

Přední dodavatelé

Mezi naše přední dodavatele vzduchotechnických jednotek patří renomovaní čeští i zahraniční výrobci:
Remak, Atrea, bösch, GEA, JANKA ENGINEERING, C.I.C. Jan Hřebec s.r.o., Dospel, VTS a Alteko.

Vzduchotechnické komponenty nám dodávají společnosti:
Elektrodesign, MultiVac, Mandík, VKV Pardubice, Trox, Příhoda a Lindab.


Potřebujete poradit? Informovat se o možnostech klimatizace u Vás?

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu